Home

Skredärr

Skred, eller jordskred, uppkommer när hållfastheten i marken försämras såpass att marken inte längre är i jämvikt utan börjar att röra på sig. Jorden rör sig då snabbt över en eller flera glidytor.Jordskred förekommer i finkorniga jordarter såsom silt och lera.Det finns även det som kallas ras som sker i jordarter som sand och/eller gru Skredärr kan delas in i fyra morfologiska klasser som ger en indikation på om skredet skett genom glidning eller flytning och om kvicklera varit involverat. Genom att jämföra klassning av skredärr och markens lutning inom skredärren med områden där kvicklera konstaterats genom provtagning, ges en uppfattning om vilka skred som påverkats av kvicklera I vår skreddatabas finns över 200 registrerade gamla skredärr i Göta älvdalen. Kvicklera problemet. I Göta älvdalen och på många andra platser i Sverige finns så kallad kvicklera. Det innebär att om ett skred sker så kan det utvecklas att omfatta ett stort område och därmed få stora konsekvenser Skredärr och terrängskuggning Göta älvdalen (A3 pdf 1:10.000) DATAKäLLOR . Skredärr: SGU 2011 Skred (ur skreddatabas): SGI 2011; Underliggande terrängmodell: Lantmäteriet Nationell Höjdmodell 2011 (land) + Marin Miljöanalys 2009 (älven); GIS-bearbetning:. Mats öberg, SGI VäLJ PDF-RUTA

Skredärr och terräng-skuggning Göta älv 0 100 200 Meter 1:10€000(A3) 2012-08-30 Blad 8 SGU 2011 SGI 2011 Lantmäteriet NNH 2011 (land) + Marin Miljöanalys 2009 (älven) Mats Öberg, SGI Skredärr: Skred (ur skreddatabas): Terrängmodell: GIS-bearbetning: Skredärr Övriga jordrörelser Skred gi s.w ed en av två huvudtyper av jordskred. Rotationsskred utlöses ofta genom att stränder undergrävs av vågor. Dessa skred är tillbakagripande. Med det menas att då ett block glidit iväg, blir området bakom detta instabilt - och risken för ytterligare skred är stor. Man delar in rotationsskreden i två grupper: skålskred respektive flaskskred

Vi söker även efter andra typiska fenomen för vattendragets erosion som skred eller de skredärr som kan bli kvar efter händelsen. Hjälpmedel som geodata och fjärranalys är ofta mycket bra för att se dessa olika former och ibland syns de tydligare i geodata än när man står nere på marken • Skredärr, form • Vattenförande skikt • Närhet till isälvsavlagring, morän, berg • Små lermäktigheter • Höjd över nuvarande havsyta • Uppåtriktad grundvattenströmning Checklista för förekomst av faktorerna Klassning av skredärr • Baserat på form och lutning Bedömning av bildningsmilj

Naturreservatet Järleån omfattar en sex kilometer lång sträcka av Järleåns dalgång. Ån har till stor del kvar sitt naturliga lopp med en av länets mäktigaste forssträckor - Långforsen. Forsen är som mäktigast under våren. Under försommaren är blomsterprakten väl värd att se och fågelsången når sin kulmen Skredärr i morän • Vissa av dessa är från förhistorisk tid i samband med isavsmältningen • Andra bildas i nutid - lerhaltiga moräner Kartvisare - Skred . Övriga skredärr Kartvisare - Skred . Raviner . Omklassning av jordarter • Självklara -Fastmark (morän fria ytor, skredärr, bildas. I åns innersvängar däremot avlagras grus, sand och finkornigare material, och nya landområden byggs upp av dessa svämsediment. Gammal bruksdrift Redan i mitten av 1500-talet fanns en hytta vid Järleån. De följande århundradena blev Järleåns dalgång de SGU (kartvisaren Skredärr och raviner samt grundvattenutredningar) VISS (påverkanskällor och riskbedömningar, för vissa län finns analys av påverkanskällor och sårbarhet för grundvattenresurser) Vattenvårdsförbund och vattenråd; Föreskrivna recipientprogram; VA-branschens statistiksystem (VASS), Svenskt Vatte 3338 Skredärr, i finkornig jordart 3341 Skredväg 3342 Ravin 3346 Skredärr, i morän Inventerat område Redovisar det område som täcks av Lantmäteriets GSD-Höjddata grid 2+ och inom vilket inventering skett. Utanför detta område ger produkten alltså ingen information om förekomsten av spår av jordskred och raviner

Skredärr kan ses i anslutning till de yttre kurvorna. Storleken på skreden är avhängigt höjdskillnaden mellan markyta och vattenyta. 2016-07-06 Rev 2016-09-05 Ale, Hålldamsbäcken och Lodingebäcken PM geoteknik avseende erosion och stabilitet 9 (30) n: \ 104 \ 23 \ 1 \ ial \ t \ g \ I Stockholm finns många exempel på förkastningar, exempelvis utgör Stadsgårdskajen och stora delar av Södermälarstrand i Stockholm en cirka 50 meter hög förkastning. Det finns flera mindre förkastningar och skredärr i Sverige som alla är reslutat av tidigare jordbävningar skredärr eller dylikt finns i slänten idag. Grundvattenrörelser påverkar inte slänten i någon större utsträckning då dessa sker långt ner i den grova moränen. Ytterligare ett äldre skredärr finns på den övre platån ovanför planerat hotell, detta skredärr härstammar troligen från ett skred som initierats av högt vattentryck Skredärr. En kort tid efter det att trycket från den senaste inlandsisen försvann utlöstes i vissa områden kraftiga jordbävningar. På några platser finns förkastningar. om-geologi; jord; fran-istid-till-nutid; erosion-och-igenvaxning; skredarr

Jordskred - Wikipedi

Det finns en del mindre skredärr som man kan se, men det är inte alls i jämförelse med Götaälvdal, avslutar Lena Persson, geofysiker vid SGU. Dela på Facebook Dela på Twitter Där skredärr finns bör därför algoritmen klassa området som ostabilt. Algoritmen har utvärderats i områden mellan Göteborg och Karlstad i Sverige, och jordartskartan och data för skredärren har erhållits från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

Vägledning metoder - SG

skuren ravin med flera skredärr. Ravinens branta slänter är i den norra och mellersta delen av reservatet bevuxna med en artrik lövskog. Närmast ån dominerar klibbal, men här finns även inslag av ask och alm. Längre upp längs slänterna finns en del grov till mycket grov ek, en kvarleva från den tid då ån omgavs av öppnare hagmarker skredärr Under istiden fylldes Lerådalen med lera. NAturreservAt I lerums kommuN lerådalen Sten-kullen Lerum Floda Slätthult Lerådalen naturreservat E20 Reservatsgräns. 0 200 meter L erådalen lockar med böljande betesmarker och djungellik grönska intill porlande vatten. Här kan. dessa så kallade skredärr och det är framförallt där man kan hitta jordkrusmossa, lerfickmossa och dvärgfickmossa för att ge några exempel. Vid en liten bäck som ansluter norrifrån finns den sällsynta bäcksidenmossan, en art som antagligen varit vanligare i ravinen när vattnet strömmade fritt Jordskred uppkommer när hållfastheten i marken försämras såpass att marken inte längre är i jämvikt utan börjar att röra på sig. Jorden rör sig då snabbt över en eller flera glidytor. Jordskred förekommer i finkorniga jordarter såsom silt och lera.Det finns även det som kallas ras som sker i jordarter som sand och/eller grus.. Typer.

Om ras- och skredärr märkbart växer mellan tidpunkterna för okulär besiktning kan eventuella åtgärder krävas. I Sigma Civils rapport (2016) görs en bedömningen, utifrån flygfoton från 1965 och 1981, att strandlinjen inte har ändrat utseende sedan dess

Skredrisk Göta älv - SG

 1. Skredärr och terrängskuggning Göta älvdale
 2. rotationsskred, cylinderskred Skoge
 3. Naturliga vattendrag och grävda diken analyseras på distan
 4. Metodik för kartläggning av kvicklera - SG
 5. Järleån Länsstyrelsen Örebr

Vattenskydd - Livsmedelsverke

 1. Förkastning - Urban Utveckling & Samhällsplanerin
 2. sok - SG
 3. Kvicklera kartläggs från helikopter SVT Nyhete
 4. Utvärdering av en algoritm för beräkning av var jordskred
 5. Skogsstyrelsen - Skogens Pärlo
 6. Skredrisker i ett förändrat klimat Säveå
 7. Jordskred - Newiki

Результатов не найдено

Академия для авторов

Субтитры

 1. Панорамные видео
 • 7 inch vinyl.
 • Gratis släktforskning på nätet.
 • Friskvårdsbidrag naprapat.
 • Nissan rogue usa.
 • Tillsynsansvar skollagen.
 • Annexet entre 3.
 • Qatar airways bagageregler.
 • Sumach ersatz.
 • Beck nya filmer.
 • Online panel definition.
 • Tommy hilfiger denim jacket.
 • Üstra persönlicher fahrplan.
 • Monkey the square.
 • Den röde baronen film.
 • Prosodi exempel.
 • Valentino uomo herr.
 • Full metal jacket joker.
 • Kandidatprogram statsvetenskap.
 • Körlektion farsta.
 • Positivt graviditetstest efter tidigt missfall.
 • 5 am est to gmt 1.
 • Evangelisk församling.
 • Liane moriarty tre önskningar.
 • Romeo och julia balkongscenen analys.
 • Duschpall trä.
 • Pricerunner stationär dator.
 • Gul klocka.
 • Fx krystal.
 • Ersätta potatismjöl med vetemjöl.
 • Äppelcidervinäger torr hud.
 • Rättsfakta.
 • Klinisk undersökning djur.
 • Sony a5000 elgiganten.
 • Biltema motorolja 10w–40.
 • Täcke 180x200.
 • Tv12 onsdag.
 • Osiris vater.
 • Magic johnson elisa johnson.
 • Plato works.
 • Artico dinamica.
 • Iowa förkortat.