Home

Obekväm arbetstid kommunal

Kortare veckoarbetstid för yrken med obekväm arbetstid

 1. Verksamheter som pågår på obekväm arbetstid har ofta en kortare arbetstid än lagens regel om max 40 timmar per vecka. Det är ett resultat av förhandlingar mellan Kommunal och arbetsgivarna. Vad som gäller står med i de centrala kollektivavtalen
 2. Vi i Kommunal är anställda i en mängd olika branscher och har olika yrken och arbetsgivare. Ändå finns det en hel del som förenar. Vi har till exempel arbetstider att förhålla oss till och kanske även en vilja att förändra schemat och den arbetstidsmodell som används hos arbetsgivaren
 3. Med obekväm arbetstid menas arbetstid vid till exempel kvällar, nätter och helger. Så kallat ob-tillägg är alltså ersättningen för obekväm arbetstid. Det är kollektivavtalet som visar vilken tid som räknas som obekväm samt vilken ersättning du får. Ersättningen varierar mellan kollektivavtalen, men Kommunal strävar hela tiden efter att förhandla fram neutrala avtal
 4. I det kommunala avtalet ger till exempel arbete mellan klockan 19 och 22 måndag till torsdag rätt till ob-ersättning. Kollektivavtalets bestämmelser om ob-ersättning gäller alltid när ordinarie arbetstid har förlagts till obekväm tid
 5. Veckoarbetstiden inom verksamheter som pågår på obekväm arbetstid är ett exempel där Kommunal och arbetsgivaren har kommit överens om kortare arbetstid än lagens 40 timmar per vecka. Vad som gäller står i de centrala kollektivavtalen. Du kan logga logga in på Mina sidor för att se uppgifter om ditt kollektivavtal
 6. Vad betyder obekväm arbetstid och vad är ob-ersättning? Om du arbetar obekväm arbetstid innebär det att din ordinarie arbetstid helt eller delvis är schemalagd till kvällar och helger. Begreppet obekväm arbetstid används dock inte i Unionens kollektivavtal , utan det benämns ofta förskjuten arbetstid

arbetstagaren dessutom behålla vad som skulle utgetts i tillägg för obekväm arbetstid om arbetstagaren utfört sina ordinarie arbetsuppgifter. Kompensation för övertidsarbete enligt § 20 utges inte i fall som avses i denna bestämmelse. landsting eller kommunal. UPPDATERAD 2019 Arbetet jämför vad man får för att jobba vid olika obekväma tidpunkter. Målarna har ingen ob-ersättning, då arbetstiden bara kan förläggas mellan 6.30 och 16.30. Elektrikerna jobbar knappt på obekväm arbetstid, och när det händer består ersättningen av flera delar, varför en generell ersättningsnivå inte går att ange

Obekväm arbetstid Om arbetet kräver, kan du få arbeta på tider som avtalet anger som obekväm arbetstid - kvällar, nätter och helger. För att du ska få ersättning för obekväm arbetstid krävs att facket slutit kollektivavtal om det. Nattarbete Enligt arbetstidslagen är det förbjudet att arbeta klockan 00-05 Här kan du ladda ner nu gällande Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor. AB är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) och innehåller allmänna anställningsvillkor Du har rätt till ersättning så snart du arbetar mer än vad som står i ditt anställningsavtal, eller utöver den ordinarie arbetstiden. Arbetet måste vara beordrat av arbetsgivaren, men om det inte finns någon chef tillhands blir det övertid om det godkänns i efterhand. Arbetar du som timavlönad vikarie, timmis, så infaller övertiden när du uppnått det antal timmar i månade Om annan ordinarie arbetstid eller jourtid gäller på grund av kollektivavtal som har tillkommit i den ordning som anges i 3 § första stycket, eller på grund av medgivande om avvikelse av Arbetsmiljöverket enligt 19 § 1., ska med övertid i stället förstås sådan arbetstid som vid heltidsarbete överstiger ordinarie arbetstid och jourtid enligt avtalet eller medgivandet

Arbetstid Kommunal

 1. Kommunal förskola på obekväm arbetstid Förvaltningens förslag till beslut 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens utredning om kommunal förskola på obekväm arbetstid. 2. Förvaltningen föreslår att förlänga avtalet med den fristående förskolan Galaxen t o m 2016-06-30, för att tillgodose barnomsorg på obekväm arbetstid
 2. Målgruppen för barnomsorg på obekväm arbetstid är barn till ensamstående föräldrar med arbetstider på kvällar/nätter och sammanboende föräldrar där båda har sådana arbetstider. Med sammanboende föräldrar jämställs föräldrar som sammanbor i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande med någon som inte är vårdnadshavare till barnet
 3. BOA (barnomsorg obekväm arbetstid) Enligt skollagen ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs, med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete och familjens situation i övrigt
 4. en det år barnet fyller 13 år, vars föräldrar har sitt ordinarie arbete förlagt till tidig morgon, sen kväll, nätter och/eller helger
“Höj ambitionsnivån med nattis” · Psykologtidningen

Etikett: Obekväm arbetstid. Barnomsorg på obekväm tid - för vem? Rapporten Barnomsorg på obekväm tid - för vem? från PWC, Samir Sandberg på uppdrag av Kommunal. Är det ur samhällets perspektiv lönsamt att utöka öppettiderna inom barnomsorgen § 4 Arbetstid 6 § 5 Obekväm arbetstid, jour och beredskap 11 § 6 Övertidskompensation 16 § 7 Restidsersättning 18 § 8 Lön 19 § 9 Semester 21 § 10 Sjuklön 26 § 11 Föräldralön 32 § 12 Ledighet 34 § 13 Uppsägning 36 § 14 Giltighetstid 40 Bilaga 1: Övriga avtal mellan parterna 41 Bilaga 2: Löneavtal 2017-2020 4 Det är kommunen som tar ställning till om man kan tillmötesgå de krav/förväntningar som föräldrar har. Lagen säger att barnomsorg på obekväm arbetstid bör erbjudas från och med att barnet fyllt ett år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år Vi erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid på avdelningen Nattugglan på förskolan Nybygget. Nattugglan har öppet kvällar, nätter och helger för barn i åldern 1-13 år, och ligger på Dalvägen i centrala Bålsta

BOA, barnomsorg på obekväm arbetstid Lyssna Det finns inte någon garant att plats kan erbjudas inom en viss tid men kommunen strävar efter att kunna erbjuda plats så fort som möjligt. Syskon till redan placerade barn har förtur i kön. Öppettider och tillsynstid situation i övrigt. Strängnäs kommun erbjuder pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid i form av Nattugglan som bedriver verksamhet på kvällar och helger. Verksamheten vänder sig till barn från 1 år, upp till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Plats erbjuds efter behovsprövning § 4 Arbetstid 7 § 5 Obekväm arbetstid, jour och beredskap 13 § 6 Övertidskompensation 18 § 7 Restidsersättning 20 § 8 Lön 22 § 9 Semester 23 § 10 Sjuklön 29 § 11 Föräldralön 37 § 12 Ledighet 39 § 13 Uppsägning 42 § 14 Giltighetstid 47 . Bilagor . Övriga avtal mellan parterna 4 Etikett: barnomsorg på obekväm arbetstid. Barnomsorg på obekväm tid - För vem? Bli medlem i Kommunal. Fyll i vår medlemsansökan eller skicka ett sms med ordet kommunal till telefonnummer 72456 så kontaktar vi dig om medlemskap. Prenumerera på Kommunal bloggar Du som har ett schema med arbetstid på kvällar, nätter och helger får lönetillägg för obekväm arbetstid, ett så kallat ob-tillägg. Läs mer om ersättning vid obekväm arbetstid här. Sidan uppdaterades: 12 mars 2018 KL 15:24. Vill du kontakta oss? Förskola & skola

Hur mycket ska jag ha i ob-ersättning? Kommunal

Obekväm arbetstid och ob-ersättning · Lärarnas Riksförbun

Den totala arbetstiden inklusive jourtid, övertid, semestertid och sjukledighet får under en fyramånadersperiod inte vara mer än 48 timmar per vecka. För att du ska få ersättning för obekväm arbetstid krävs att facket slutit kollektivavtal om det Obekväm arbetstid och OB-ersättning Om du måste arbeta under tidig morgon, sen kväll eller annan obekväm arbetstid kan du ha rätt till extra ersättning. Ferietjänst för kommunalt anställda lärare Här kan du läsa vad som gäller om du är lärare inom kommun, landsting, region eller kommun- och gymnasieförbund och har ferietjänst

Som obekväm arbetstid räknas arbetstider som till större delen ligger utanför de ramtider som utgör förskolornas och fritidshemmens ordinarie öppettider, det vill säga klockan 18.30-06.30. För att du som vårdnadshavare ska ha rätt till plats i omsorg på obekväm arbetstid, ska din situation vara sådan att behovet av omsorg på obekväm arbetstid är regelbundet och kontinuerligt återkommande Obekväm arbetstid. Du som har ett schema med arbetstid på kvällar, nätter och helger får ett lönetillägg för obekväm arbetstid, det kallas ob-tillägg. Ob-tillägg, får du om din ordinarie arbetstid är förlagd under: O-tillägg D är 21,90 kr/tom - Tid från kl.19.00-22.00 på vardag. O-tillägg C är 46.30 kr/ti Utöver den grundlön som nämnts ovan har också många undersköterskor rörliga tillägg för exempelvis obekväm arbetstid. Genomsnittligt uppgår ersättningen till 2 400 kronor per månad i kommuner. I regioner uppgår den genomsnittliga ersättningen till 2 900 kronor. Merparten av dessa utgörs av ersättning för obekväm arbetstid HÖK 20 - Svenska Kommunalarbetareförbundet (PDF, nytt fönster) HÖK 18, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd (PDF, nytt fönster) HÖK 20 OFR Allmän kommunal verksamhet - Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet (PDF, nytt fönster) HÖK 20 OFR:s förbundsområde Läkare (PDF, nytt fönster

Etikett: obekväm arbetstid. Barnomsorg på obekväm tid - för vem? Rapporten Barnomsorg på obekväm tid - för vem? från PWC, Samir Sandberg på uppdrag av Kommunal. Är det ur samhällets perspektiv lönsamt att utöka öppettiderna inom barnomsorgen Obekväm arbetstid. Tillägg för obekväm arbetstid utges till en arbetstagare för fullgjord ordinarie arbetstid som förlagts under tider som återfinns i vårt kollektivavtal, AB § 21. Har du frågor kring OB-ersättning är du välkommen att kontakta din närmsta chef, alternativt lönekontoret. Sidan senast uppdaterad: 2015-07-08. Skriv u

Arbetstidsregler i kollektivavtal Kommunal

Under 2010 hade enligt Skolverket endast 118 av Sveriges 290 kommuner någon form av barnomsorg på obekväm arbetstid. Det innebär att trots att cirka 30 procent av arbetskraften jobbar kvällar eller helger erbjuder mindre än hälften av alla kommuner barnomsorg på dessa tider Vilka tider erbjuder kommunen OB-omsorg? Normaltiderna för barnomsorg på obekväm arbetstid är: Måndag till torsdag mellan klockan 19.00 och klockan 6.00. Fredag klockan 19.00 till måndag klockan 6.00. Kommunen erbjuder inte OB-omsorg på julafton och nyårsafton. Vem kan få OB-omsorg? Ensamstående vårdnadshavare med obekväm arbetstid

Obekväm arbetstid, ob: ger lön som betalas ut som kompensation för att arbetstiden är obekväm, till exempel då arbetet sker på kvällar eller på helger Därutöver minskar också arbetsgivarnas möjlighet att rekrytera och bedriva verksamhet på obekväm arbetstid. De förväntade vinsterna av utökade öppettider inom barnomsorgen borde vara stora. För att försöka mäta eventuell vinst av utökade öppettider inom barnomsorg beställde Kommunal en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl av företaget PwC

Kommunen har rätt att vid behov kontrollera förhållandena hos arbetsgivaren och omprövar behovet av omsorg på obekväm arbetstid varje termin genom styrkta arbetsgivarintyg. Väntetid. Ingen platsgaranti finns. Om alla platserna är upptagna ställs beviljad ansökan på en väntelista. Placeringsti Verksamheten vänder sig till förskolebarn 1-5 år och till barn 6-13 år som är inskrivna i skolbarnsomsorg. Behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid ska vara regelbundet med kontinuitet. Detta innebär att du behöver ha ett stadigvarande arbetsschema med arbetstider på kvällar, nätter eller helger över minst 4 månader Det är som du säger att barnomsorg på obekväm arbetstid inte är lagstadgad och att vi i Östra Göinge inte har den verksamheten. Östra Göinge likt många kommuner har en ansträngd ekonomi där vi nu måste prioritera allt tuffare Omsorg under obekväm arbetstid En kommun är inte skyldig att erbjuda omsorg på obekväm arbetstid, men skollagen anger att kommunerna ska sträva eter att erbjuda detta i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt (25 kap. 5 § skollagen)

Obekväm arbetstid. Obekväm arbetstid är arbetstid som utförs på kvällar, nätter och helger. Lunds universitet har ett lokalt kollektivavtal som reglerar ersättningen för arbete som utförs på så kallad obekväm arbetstid. Ersättningsnivån varierar beroende på när arbetstiden är förlagd. Ersättning vid obekväm arbetstid Trosa kommun erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid från måndag kl 18.00 till och med lördag kl 08.00. Verksamheten bedrivs för barn i åldern 1-13 år och erbjudandet riktar sig till dig som förälder eller vårdnadshavare med schemalagd arbetstid utanför vår ordinarie verksamhets öppettider

Alingsås förskolor och fritidshem erbjuder barnomsorg vardagar 6.00-18.30. Om du har behov av barnomsorg på tider utöver detta så har Alingsås kommun Nattugglan på Östlyckans förskola.Förskolebarn (1-5 år) har hela sin placering där, medan fritidsbarn (6-12 år) är på sitt ordinarie fritids under ordinarie öppettider och har sedan sin placering på Östlyckan Flexibel arbetstid inom Habilitering & Hälsa avseende Kommunal Flexibel arbetstid förutsätter lojalitet med verksamhetens uppsatta mål och bygger på den anställdes ansvarstagande både för sina arbetsuppgifter och för att arbetsplatsens service och tillgänglighet upprätthålls Barnomsorg på obekväm arbetstid Nattis innebär att en kommunalt anställd person kommer hem till barnet i er bostad för att ge omsorg och omvårdnad utanför den vanliga barnomsorgens öppettider. Du kan ansöka om barnomsorg på obekväm tid om du: är vårdnadshavare med barn från 1 år och till och med vårterminen det år barnet fyller 1

Arbete på obekväm arbetstid och ob-ersättning Unione

 1. arbete på obekväm arbetstid. Avgift Avgift för omsorg på obekväm arbetstid ryms inom reglerna för kommunens maxtaxa. Barn 6-13 år betalar efter kommunens maxtaxa för fritidshem. Endast en avgift tas ut även om barnet har två placeringar (i ordinarie förskole-/fritidsverksamhet samt i omsorg på obekväm arbetstid)
 2. Österåkers kommun startar barnomsorg på obekväm arbetstid i form av en kommunalt anställd personal i barnets hem. Omsorgen erbjuds under de tider då förskola eller fritidshem inte har öppet. En förutsättning är att du som vårdnadshavare inte kan ordna barnomsorgen själv inom familjen eller med hjälp av andra släktingar
 3. uter till 60
 4. För att erbjudas plats inom OB-verksamheten måste ditt barn ha en placering på förskolan eller ha en ordinarie fritidshemplacering i Trelleborgs kommun. Obekväm arbetstid är vardagar mellan klockan 18.30 och 06.30 (nästa dygn) samt hela dygn under helgdagar. Vårdnadshavarna ansvarar för resorna till och från Gertrudsgårdens förskola
 5. Med barnomsorg på obekväm arbetstid menas de tider då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd. Barn som går på Baldershage skiftförskola ska vara folkbokförda i Avesta kommun. Vårdnadshavares arbete på obekväm arbetstid ska vara förlagd utanför det egna hemmet

För vårdnadshavare som arbetar på obekväm arbetstid och har behov av omsorg för sitt barn under kvällar, nätter och helger finns Luleå OB-omsorg. OB-omsorgen finns i centrala Luleå och är till för barn i åldern 1-12 år. Omsorg under obekväm eller oregelbunden arbetstid kan erbjudas för barn inskrivna i förskola och fritidshem Administrationen för förskola och fritidshem Telefon: 0498-263490 Telefontid: måndag - fredag, klockan 08.30-09.30, 10.00-12.00 och 13.00-14.3

 1. Allmänt om omsorg på obekväm tid. Enligt skollagen ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt
 2. Barnomsorg på obekväm arbetstid Vårdnadshavare som har en schemalagd arbetstid utanför den ordinarie barnomsorgens öppettider kan ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid. Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds utanför ramtiden alla helgfria vardagar samt lördagar och söndagar, förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton
 3. Vistelsetiden i barnomsorg på obekväm arbetstid är arbetstid tillsammans med restid till och från arbetet och ev sovtid. Schemat styrs således av arbetstid/ev sovtid, vilket innebär att barnet är ledigt när vårdnadshavare är ledig. Verksamheten tar emot barn från kl 14.00 vardagar och dygnet runt under helger
Ny överenskommelse om ob för bussförare – Kommunalarbetaren

Etikett: barnomsorg på obekväm arbetstid. Barnomsorg på obekväm tid - För vem? En stor och växande grupp föräldrar arbetar på obekväma tider. Några börjar sitt arbete tidigt på morgonen. Kommunal. Kommunal, Box 190 39, 104 32 Stockholm Kontakta Kommunal. • Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds i befintliga förskolor/fritidshem i första hand. I de fall kommunen inte kan erbjuda en sådan plats kan vårdnadshavaren/ vårdnadshavarna ge förslag på personer i sin närhet, dock inte egna familjemed-lemmar (till exempel syskon, mor- eller farföräldrar) som sköter omsorgen om barnet/barnen Omsorg på obekväm arbetstid Sjöbo kommun erbjuder vårdnadshavare som förvarvsarbetar på obekväma arbetstider, en pedagogisk omsorg till sina barn i åldrarna 1-12 år. Omsorg på obekväma arbetstider finns på Botaniska vägen 2 i Sjöbo och delar lokal med Linnéstugans förskola

BOA, barnomsorg på obekväm arbetstid Lyssna Det finns inte någon garant att plats kan erbjudas inom en viss tid, men kommunen strävar efter att kunna erbjuda plats så fort som möjligt. Syskon till redan placerade barn har förtur i kön. Öppettider och tillsynstid Du har inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet. Du som anmäler behov av omsorg på obekväm tid ska kunna styrka behovet med intyg/schema från arbetsgivare om så krävs. Du söker barnomsorg på obekväm arbetstid via e-tjänsten IST Förskola

Din arbetstid, det vill säga vilka tider och hur länge du jobbar, styrs både av lagar och avtal. Du ska bland annat ha dygnsvila och veckovila. Den totala arbetstiden får enligt EU:s minimikrav inte överstiga 48 timmar per vecka under en fyramånadersperiod I både kommunala och privata skolor kan det därför finnas lokala kollektivavtal, som delvis skiljer sig från de centrala. Det lokala avtalet kan reglera något som inte finns i det centrala avtalet, exempelvis mer fördjupade regler om kompetensutveckling. Lokala kollektivavtal kan också innehålla delar om arbetstid Omsorg på obekväm arbetstid gäller endast förskole- och fritidshemsbarn. För förskolebarn gäller att den totala omsorgstiden inte överstiger 55 timmar per vecka. Du måste ha ett stadigvarande behov av minst tre månader och arbeta minst 15 timmar obekväm arbetstid per månad Ansökan om omsorg under obekväm arbetstid. I Lilla Tjärby på Söderlägets förskola erbjuds omsorg under obekväm arbetstid. Omsorgen erbjuds under kvällar, nätter och helger. Villkor för omsorg obekväm arbetstid. Omsorgen erbjuds barn till föräldrar som arbetar kväll, natt och helg › Barnomsorg på obekväm arbetstid Vid platsbrist samverkar kommunal och enskild verksamhet för att erbjuda plats i kommunen. När du söker förskoleplats till ditt barn har du möjlighet att ange upp till fyra köalternativ

Barnomsorg obekväm arbetstid. Kils kommun har beslutat att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger till barn vars vårdnadshavare som har sin arbetstid förlagd utanför den ordinarie förskolans öppettider. Barnomsorg på obekväm arbetstid bedrivs på förskolan Mons Backe i centrala Kil. Definition av barnomsorg på obekväm. Barnomsorg på obekväm arbetstid. I Flens Kommun finns servicen barnomsorg på obekväm arbetstid, för barn i åldrarna 1-9 år. Den erbjuds på lördagar och söndagar på en förskola i Flens tätort. Från och med den 1 juli 2020 kommer barnomsorg på obekväm arbetstid endast erbjudas om det är minst fem sökande barn i ålder 1- Om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid inte kvarstår, exempelvis föräldraledighet eller arbetslöshet, tas placering på Lanternan bort. Uppkommer behovet av Lanternan igen måste ni ställa barnet i kö på nytt. Ni får inte automatiskt tillbaka er gamla plats. Lanternan är endast till för barn folkbokförda i Vänersborgs kommun Vid arbete på lördagen, tid som avtalet anser vara obekväm, utges tillägg för obekväm arbetstid. Åter till toppen av denna sida. 2, En lärares hela reglerade arbetstid 1 360 timmar är redan utlagd på 194 A-dagar över verksamhetsåret, i ett veckoschema måndag - fredag. Nu ska Öppet hus hållas på en lördag

Så mycket OB-tillägg får du avtal för avtal - Arbete

omsorg på obekväm arbetstid för såväl kommunal som fristående verksamheter. Det praktiska arbetet med att ta fram riktlinjerna för omsorg på obekväm arbetstid samordnas av enheten för förskolesamordning. I uppdraget ingår även att tydliggöra information till utförare oc obekväm arbetstid har det framkommit att många är nöjda med den verksamhetsform som finns idag. Över lag är de positiva att de ges möjligheten till omsorg på obekväm arbetstid oavsett form då det möjliggör förvärvsarbete som de annars skulle vara tvungna att tacka nej till. Vårdnadshavarna uttrycke TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 006-36/2009 SID 3 (4) Kommunal rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid - remiss från kommunstyrelsen Box 3128, 103 62 Stockholm Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. R iktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid antas enligt bilaga 3 till utlåtandet. 2. Utbildningsnämnden ska revidera Regler för intagning och plats i fritidshemmet och pedagogisk omsorg (322 -2332/2010) i.

Barnomsorg på OB-tid/Rönnholmsgränd 42 - FörskolaFör dig som vill veta mer om facket | Kommunal

Dina rättigheter - Arbetstidslage

Förskola på obekväm arbetstid i kommunal regi Pressmeddelande • Dec 14, 2017 11:55 CET Grund- och förskolenämnden fattade beslut den 25 oktober om att införa förskola på obekväm. Vid obekväm arbetstid utbetalas ersättning från arbetsgivaren, så kallat Ob-ersättning. Här kan du som chef läsa mer om obekväm arbetstid och den ersättning som utgår. Övertid och mertid. Det förekommer ibland att du som chef måste begära att en anställd arbetar utöver sin ordinarie arbetstid Ordinarie arbetstid kan förläggas vardagar mellan 07.00 och 21.00, eller utan begränsning om alternativt arbetstidssystem tillämpas. Arbetsgivaren har ansvar för att anpassa resurserna till verksamhetens krav så att normal verksamhet ryms inom ordinarie arbetstid § 4 Arbetstid 10 § 5 Lönebestämmelser 12 § 8 Jour 17 § 9 Arbete på obekväm arbetstid 18 § 10 Restidsersättning 20 § 11 Permission, tjänstledighet, föräldraledighet och annan ledighet 21 § 12 Sjuklön 22 § 13 Semester 26 tecknas mellan KFO och Kommunal under avtalsperioden. Lagen om anställningsskydd.

Trelleborg | Information om SverigePin på Viktigt

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor - SK

1.4 Omsorg på obekväm arbetstid Kommunen ska enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. Omsorg på obekväm Mom 1 Ordinarie arbetstid Ordinarie arbetstid är vid heltidsanställning - om inte annat följer av nedan-stående - i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka. Innehåller schemat söndags- och helgarbete var fjärde söndag/helgdag eller mindre frekvent uppgår den genomsnittliga arbetstiden den aktuella veckan till 40 timmar Obekväm arbetstid . Tillägg för obekväm arbetstid utges till en arbetstagare för fullgjord ordinarie arbetstid som förlagts enligt nedan. Tillägget utges inte vid övertidsarbete. Dock ska en arbetstagare, som har ordinarie arbetstid förlagd till vardag såväl som sön - och/eller helgdag, få tillägg för arbete på obekväm. Jag jobbar som kyrkovaktmästare. I alla år har våra lediga dagar anpassats efter verksamheten, men sedan en tid tillbaka har jag ett rullande fyraveckorsschema som ger mig lediga onsdagar och var fjärde helg i månaden plus en ledig storhelg per år. Arbetsgivaren håller dock inte fast vid schemat, utan jag måste jobba vissa onsdagar, varpå det blir förskjuten arbetstid obekväm arbetstid åt familjer som har behov av det. Om kommunen vid en viss tidpunkt inte har någon efterfrågan måste kommunen ändå planera för att tillhandahålla omsorg, när situationen förändras. Detta innebär att det inte bör vara möjligt för en kommun att generellt avskaffa tillgången till kommunalt finansiera

När har jag rätt till övertidsersättning? Kommunal

§ 21 Obekväm arbetstid 60 § 22 Beredskap 63 § 23 Förskjuten arbetstid 65 § 24 Färdtid 66 Kapitel 6 Ledighetsförmåner 68 § 25 Allmänna ledighetsbestämmelser 68 § 26 Ledighet för studier 68 § 27 Semester 68 § 28 Sjukdom m.m. 76 § 29 Föräldraledighet 80 § 30 Civil- och värnplikt 8 Barnomsorg på obekväm arbetstid har öppet då ordinarie barnomsorg inte har öppet, i huvudsak måndag till torsdag 17.30 - 07.00, och från och med fredag 17.30 öppet dygnet runt till måndag 7.00 Arbetstiden ska vara utlagd i ett personligt arbetstidsschema, som anger när du börjar och slutar varje dag. Inom varje begränsningsperiod ska arbetstiden i genomsnitt uppgå till det överenskomna veckoarbetstidsmåttet. Även om den varierar mellan veckorna, ska de ordinarie arbetstiderna läggas fast i ett schema Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att begränsa smittspridningen av coronaviruset. Just nu gäller lokala allmänna råd i Örebro län. Extra jobb utöver den huvudsakliga sysselsättningen berättigar inte till omsorg på obekväm arbetstid

Arbetstidslagen - Arbetsmiljöverke

Ludvika kommun erbjuder plats inom förskola eller fritidshem på obekväm arbetstid. Det är inte en lagstadgad verksamhet, utan en service som kommunen erbjuder. Vissa kriterier måste uppfyllas för att kunna få plats på obekväm arbetstid. 2019-06-14 Omsorg på obekväm arbetstid Ekerö kommun erbjuder omsorg på obekväm arbetstid till vårdnadshavare som har sitt ordinarie arbete förlagd till kvällar, nätter och helger. Omsorgen sker i hemmet av en anordnare som Ekerö kommun har avtal med. Omsorgen omfattar barn i åldrarna 1 till 13 år (till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år)

Kommunal förskola på obekväm arbetstid - Insynsverige

Barn och utbildning. Kommunens startsida / Förskola och skola / Förskola och annan pedagogisk verksamhet / Barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis) Barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis Barn som ska fått plats i barnomsorg på obekväm arbetstid skolas in och föräldrar deltar i verksamheten tillsammans med sitt barn efter överenskommelse med personal. Avgifter Vårdnadshavare betalar enligt maxtaxans regler. Uppsägning av plats Om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid upphör ska platsen omedelbart sägas upp Omsorg på obekväm arbetstid Inom förskolan erbjuds endast barnomsorg vardagar mellan 06.15-18.30. Kommunen har ingen lagstadgad skyldighet att erbjuda barnomsorg på obekväm tid men försöker tillgodose behovet under vissa förutsättningar

Att vara anställd hos oss – Konsensus

Barnomsorg på obekväm arbetstid - Tidaholms kommu

Stenviks omsorg kvällar, nätter och helger erbjuds alla barn mellan 1-13 år, där båda vårdnadshavare har omsorgsbehov samtidigt på obekväm arbetstid.. På midsommarafton, julafton och nyårsafton har omsorgen öppet mellan klockan 06.00 och 18.00. OBS Med obekväm arbetstid avser vi de tider då ordinarie förskoleverksamhet är stängd, dvs. mellan kl 18.30-06.30, 365 dagar om året. På helger och röda dagar har vi även öppet dagtid. Vem kan söka plats på obekväm arbetstid? Om du har barn mellan 1-12 år och har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid kan ditt barn få plats hos. För att vara berättigad att få omsorg på obekväm arbetstid ska tillsynsbehovet av kontinuitetsskäl uppgå till minst två olika tillfällen per månad. Lämning och hämtning Vårdnadshavare ansvarar själv för lämning och hämtning till och från helg- och nattomsorgen. Kommunen ordnar inga transporter

Obekväm arbetstid - Skara kommu

Förskolorna i kommunen har oftast öppet 12 timmar om dagen, vilket kan innebära tider mellan kl. 06.00-19.00. Skellefteå kommun erbjuder också förskola på obekväm arbetstid i två förskolor. Förskolor och annan pedagogisk verksamhet har öppet som vanligt dag före röd dag obekväm arbetstid. 2016 kostade verksamheten Haninge kommun 3 081 658 kr i form av bidrag och ersättning till fristående aktör. Utifrån utredningen och kontakt med andra kommuner finns det två huvudalternativ till omsorg på obekväm arbetstid i kommunal regi. Det ena är modellen som bland annat Huddinge kommun använde Barnomsorg på obekväm arbetstid. I Flens Kommun finns servicen barnomsorg på obekväm arbetstid, för barn i åldrarna 1-9 år. Den erbjuds på lördagar och söndagar på en förskola i Flens tätort. Handläggningstiden för att ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid är upp till fyra månader Barnomsorg på obekväm arbetstid bedrivs på Vilans förskola, avdelning Stjärnan, vid Kettilsgatan 3-5 i Vetlanda. Förlängt öppethållande erbjuds även vid ordinar ie förskola kl. 05.00-06.00 samt kl. 18.00-19.00. Detsamma gäller fritidshemmen. Definition av barnomsorg på obekväm arbetstid Kommunal pedagogisk omsorg. I nuläget finns det ingen kommunal pedagogisk omsorg motsvarande ovanstående. Kommunal pedagogisk omsorg på obekväm tid. Varbergs kommun erbjuder pedagogisk omsorg på kvällar, nätter och helger (obekväm arbetstid) för barn som har fyllt 1 år - till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år

Vi snackar inte (bara) – vi levererar! / Just nu / VärmdöOB-ersättning, torsdag, vecka 27, för personliga assistenterPolitiskt program | Vänsterpartiet i VaxholmFörskola - Svalövs kommun

Barnomsorg på obekväm arbetstid. Nordangårdens nattomsorg är öppet dygnet runt för barn i åldern 1-13 år och är till för dig som jobbar kvällar, nätter och helger. Skolbarn som har plats på Nordangården är kvar på sin egen skolas fritidshem tills det stänger, för att sedan skjutsas till Nordangårdens nattomsorg Om kommunen Visa undermeny; Politik & Beslut Visa undermeny; Arbeta i kommunen Visa undermeny; Ekonomi Visa undermeny; Räddning & Säkerhet Visa undermeny; Fonder, Stiftelser & Stipendier Visa undermeny; Styrande dokument; Borgerlig vigsel & begravning Visa undermeny; Protokoll & Kallelser Visa undermeny; Press Visa undermeny. Bilder; Logotype Omsorg på obekväm arbetstid är till för barn mellan 1-5 år som har föräldrar som har sitt ordinarie arbete på kvällar, nätter och helger. Behovet ska vara regelbundet. Arbetstiden ska styrkas med intyg eller schema från arbetsgivaren Ovanåkers kommun erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid på Öjestugans förskola för barn mellan 1-5 år. Med obekväm tid menar vi de tider då övriga förskolor är stängda, tidig morgon mellan kl. 05:00 - 06:00 och sen kväll mellan kl. 18:00 - 22:00 Bland de kommunerna i Stockholms län som inte erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid finns bl.a. Ekerö, Botkyrka och Haninge, enligt TCO rapporten. Dessa två sistnämnda har ett stort antal. Omsorg på obekväm arbetstid är ingen rättighet utan är behovsprövad. Kvällsöppna förskolor och dygnetruntöppen förskola är nya verksamheter som inte funnits tidigare i kommunen. Det innebär att regler och villkor kan komma att förändras efter att uppföljning gjorts av verksamheten

 • E böcker app.
 • Bästa svenska ölen.
 • Muhammad biography.
 • Logga ut från google i mobilen.
 • Lennart hjulström familj.
 • Acer saccharum sverige.
 • Amazon ebook preis festlegen.
 • Santander bank wiki.
 • Utvecklingspsykologi barn och ungdomsåren.
 • Ch teddy marsvin till salu.
 • Omega watch finder vintage.
 • Dermoidcysta symtom.
 • Amisu tøj.
 • Fransk manikyr.
 • Fotografering bebis stockholm.
 • Risker med dålig munhälsa.
 • Lord voldemort.
 • Pittsburg california.
 • Hedonism epicureanism.
 • Parkering 9 18 huvudled.
 • Mina dokument är borta.
 • Eurobonus baspoäng extrapoäng.
 • Linn e.
 • Dans barn karlstad.
 • Roliga snapchat bilder.
 • Quicksilver 640 weekend.
 • Sverigedemokraterna kyrkovalet manifest.
 • All rank cs go.
 • Märkeskläder baby.
 • Hotmail. com email.
 • Hyra mariachi band stockholm.
 • Slaget om kreta bok.
 • Google camera.
 • Svedala bara.
 • Claudicatio intermittens orsak.
 • Schüssel schorse martin jürgensmann.
 • Flamingo hotel restaurants.
 • Biljetter vita hästen leksand.
 • Hare krishna historia.
 • Världsmästare i längdskidor.
 • Dala stenbrott.