Home

Mucf uppdrag

Uppdrag från regeringen. Särskilda uppdrag. Analysgrupp för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020; Omlokalisering till Växjö; Uppdrag att kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtq-personers levnadsvillkor; Uppdrag att kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtq-personers utsatthet för s.k. omvändelseterap MUCF får uppdrag att sprida information till civilsamhället med anledning av coronaviruset Publicerad 09 april 2020 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får i uppdrag att sammanställa och sprida nödvändig information till organisationer inom civilsamhället i den uppkomna krissituationen med anledning av det nya coronaviruset Regeringen uppdrar åt MUCF att ta fram och sprida modeller för hur kommuner kan arbeta strategiskt, sektorsövergripande och långsiktigt med att stärka ungas kunskap om den lokala demokratin, utveckla ungas demokratiska färdigheter och kompetenser samt främja deltagande och stärka delaktigheten i demokratin MUCF har i uppdrag att stärka förutsättningarna för att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer. I denna delrapport presenteras MUCF:s arbete med uppdraget, tillsammans med ny kunskap om vilka förutsättningar och behov det offentliga, privata och civilsamhället har för att driva mötesplatser för unga hbtq-personer

Att verka demokratiskt | MUCF

Uppdrag från regeringen MUCF

 1. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får i uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer
 2. För uppdraget får myndigheten disponera totalt 630 000 kronor 2016. Regeringen har för avsikt att årligen finansiera uppdraget 2017, 2018 och 2019, under förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet. Uppdrag till MUCF om stöd till romska organisatione
 3. ering
 4. Välkommen till MUCF:s ansökningssystem. Här kan du söka bidrag eller lämna en intresseanmälan. Du kan också redovisa bidrag. Logga in. För att logga in i systemet behöver din organisation ha ett konto

unga (MUCF 2014) kompletteras med information om våldsbejakande extremism. Metodmaterialet togs fram inom ramen för myndighetens uppdrag att ta fram kunskapsstöd inriktat på attityder och värderingar kring jämställdhet, maskulinitet och våld (U2011/2232/UC). I genomförandet av uppdraget ska MUCF samråda med den nationell Uppdrag till myndigheten MUCF att informera om hälsa och jämställdhet för unga nyanlända. Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att ta fram en digital plattform med information på relevanta språk om hälsa och jämställdhet för nyanlända barn och unga Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får i uppdrag att, i samverkan med ungdomsmottagningen på nätet (UMO), utveckla det pågående arbetet med informationsinsatser rörande hälsa, sexualitet och jämställdhet riktat till unga nyanlända och unga asylsökande

Uppdrag till MUCF Skriftlig fråga 2016/17:1167 av Andreas Norlén (M) Andreas Norlén (M) Uppdrag till MUCF (pdf, 97 kB) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP). MUCF välkomnar satsning på barn- och ungdomsorganisationer: En klok förstärkning av deras viktiga arbete. 10.9.2020 16:08:10 CEST | Pressmeddelande. Tidigare idag presenterade regeringen en extra satsning på 50 miljoner kronor till barn- och ungdomsorganisationer. MUCF får uppdraget att fördela statsbidraget som organisationsbidrag För uppdragets genomförande får myndigheten disponera högst 1 000 000 kronor under 2017. Kostnaderna ska belasta anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, ap.11 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till MUCF inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får nu i uppdrag av regeringen att kartlägga unga hbtq-personers hälsa och levnadsvillkor. Det är tio år sedan en sådan kartläggning gjordes i Sverige - Unga hbtq-personer känner större otrygghet, utsätts för mer våld, har sämre ekonomi, sämre sociala skyddsnät än andra unga och det finns en utbredd psykisk ohälsa Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att ta fram en digital plattform med information på relevanta språk om hälsa och jämställdhet för nyanlända barn och unga. Uppdraget, som omfattar 5 miljoner kronor, ska genomföras i samverkan med den webbaserade ungdomsmottagningen UMO

Uppdrag till myndigheten MUCF att informera om hälsa och jämställdhet för unga nyanlända Publicerad 18 april 2016 Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att ta fram en digital plattform med information på relevanta språk om hälsa och jämställdhet för nyanlända barn och unga MUCF välkomnar nytt uppdrag: Viktigt få en helhetsbild av unga hbtq-personer livsvillkor 30.7.2020 11:44:08 CEST | Pressmeddelande Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får nu i uppdrag av regeringen att kartlägga unga hbtq-personers hälsa och levnadsvillkor Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet. [1] Myndighetens kärnuppdrag är att ta fram och sprida kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar samt fördela bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) genomför insatser i syfte att motverka hbtq-fobi bland unga och skapa en öppen och inkluderande miljö för unga hbtq-personer i skolan.Uppdrag att genomföra insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq- personer.Delrapport: Tryggare skolor för unga hbtq-personer.pdf.Redovisning 2018 av Myndighete

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får i uppdrag att främja ungas förutsättningar att delta i demokratin. Under 2020 ska MUCF kartlägga befintlig kunskap och utarbeta metod och material på området. Med detta som utgångspunkt ska MUCF under 2021 arbeta för att nå ut till kommuner i hela landet och stödja utvecklingen av ett sektorsövergripand På uppdrag av regeringen fördelar myndigheten också olika bidrag. År 2016 fördelade MUCF drygt 600 miljoner kronor till kommuner och omkring 400 organisationer i den civila sektorn. Statskontoret har gjort en myndighetsanalys av MUCF MUCF fick enligt regeringens beslut den 28 augusti 2014 i uppdrag att beskriva och om möjligt föreslå en eller flera modeller för hur samhällets stöd till unga som varken arbetar eller studerar kan organiseras samt hur samverkan mellan olika aktörer kan utformas för att förbättra stödet för dessa unga att återkomma i aktivitet (S2014/6311/FS)

MUCF får uppdrag att sprida information till

Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och

MUCF har fått i uppdrag att fördela nästan åtta miljoner kronor i statsbidrag till projekt som syftar till att stärka demokratin. Ansökan är öppen mellan 1 juni och 17 augusti. Bidraget är en del av regeringens strategi för en stark demokrati och det kan bland annat gå till projekt för att öka valdeltagande eller att öka möjligheterna för människor att delta i demokratiska. MUCF:s arbete kring rapporterna är ett uppdrag från Regeringen som handlar om att bidra till utvecklingen av ett genusperspektiv i det lokala arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Uppdraget finns att läsa i vårt regleringsbrev under punkt 3.1.D.5 Ung idag, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 10600 Hjälpte informationen på sidan dig? Ja Nej. Vad letade du efter? Skicka. Prenumerera på nyhetsbrevet. E-postadress Uppdrag Psykisk Hälsa utvecklar kunskap, metoder och verktyg tillsammans med kommuner och regioner för effektiva insatser inom området. MUCF, som finansierat Dialogprojektet, beslutade strax före sommaren att SEÖN får förlängd projekttid tom 2015-12-31. Detta för att praktiskt kunna påbörja dialogarbetet utifrån den Handlingsplan som formats i projektet MUCF har fått i uppdrag att fördela nästan åtta miljoner kronor i statsbidrag till projekt som syftar till att stärka demokratin. Ansökan är öppen mellan 1 juni och 17 augusti. Bidraget är en del av..

MUCF. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som arbetar för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd. De har också i uppdrag att fördela statsbidrag till integrations-, jämställdhets-, folkrörelseorganisationer och projekt. Consensis uppdrag E-postadress: malte.sundberg@mucf.se Namn, titel: Cecilia Narby, enhetschef Utvecklingsenheten, Avdelningen för utveckling och analys Telefonnummer: 08-566 219 80 E-postadress: cecilia.narby@mucf.se 3. Syfte Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har haft i uppdrag av regeringen at Uppdrag om informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga Regeringens beslut Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO vid Stockholms läns landsting, ta fram oc

Workshop med MUCF. Publicerades: oktober 24, 2018. Trajosko Drom fick ett uppdrag att tillsammans med MUCF utforma en workshop inför ett erfarenhetsbyte i Malmö. Vi höll sedan i denna workshop som kretsa kring metodfrågor som deltagarna sedan fick diskutera i arbetsgruper Uppdraget Insatser för att främja en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer hanteras på MUCF enligt myndighetens modell för styrning och uppföljning av verksamhet, där ett uppdragsdirektiv beslutat av generaldirektören anger ramarna för den plan för uppdragets genomförande som ansvarig avdelningschef beslutar om I uppdraget ingår även att analysera regeringens styrning av MUCF. Statskontoret ska ocksåöversiktligt analysera hur MUCF:s uppdrag och verksamhet förhåller sig till de uppdrag som myndigheter med näraliggande verksamheter har Myndighetens uppdrag har i vissa fall kopplingar till segregation, till exempel anvisningar till kommuner av nyanlända. Migrationsverkets webbplats . Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar

MUCF ska kartlägga om unga hbtq-personer i Sverige utsätts för omvändelseterapi 30.7.2020 12:44:23 CEST | Pressmeddelande. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får nu i uppdrag att kartlägga och sammanställa kunskap om så kallad omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer MUCF fördelar varje år mellan 300 och 500 miljoner kronor i statsbidrag på regeringens uppdrag. Myndigheten sprider information om bidragen, tar emot och bedömer ansökningar utifrån förordningar och etablerad praxis MUCF kommer att hantera de personuppgifter som lämnats enligt den rättsliga grunden att utföra en uppgift av allmänt intresse. Personuppgifterna kommer att användas i administrativt syfte. MUCF kan även komma att använda uppgifterna för utskick av information kopplad till myndighetens uppdrag Vårt uppdrag. I förordning (2016:1332) med instruktion för Tullverket framgår bland annat de uppgifter vi har fått i uppdrag av regeringen. I förordningen framgår det bland annat att Tullverket ska: fastställa och ta ut tullar, skatter och avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas

MUCF är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Vi är angelägna om att arbetsplatsen i så hög grad som möjligt speglar samhället i övrigt. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg, Robert Hannah, riksdagsledamot för Liberalerna och Deidre Palacios, förbundsordförande för RFSL i P1 Morgon om omvändelseterapi och MUCF:s nya uppdrag att kartlägga hur utbrett den här sortens påtryckningar och tvång mot unga hbtq-personer är i Sverige

MUCF freslår i linje med det ungdomsperspektiv som regleras i Lag 2009:724 att MRF får i uppdrag att i samverkan med MUCF underska unga romers levnadsvillkor. Exempelvis kan detta ske genom en uppfljning av den nu 10 år gamla utredningen Unga romers situation (Ungdomsstyrelsen 2009: 10) som gjordes på uppdrag av Delegatione Youmo.se är en sajt där delar av innehållet på UMO finns översatt till andra språk samt lättläst svenska. Youmo är för dig som är 13 till 20 år. Här finns information om kroppen, sex och hälsa. Du kan också läsa om jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra MUCF ska kartlägga kunskap och metoder om ungas förutsättningar att delta samt ta fram och sprida modeller för hur kommuner kan arbeta strategiskt, sektorsövergripande och långsiktigt. Läs mer om uppdraget på regeringen.se. MUCF har mottagit 124 ansökningar och ett beslut kommer att fattas i början av november

civilsamhällesfrågor (MUCF) ska i samarbete med fem kommuner försöka ändra på det. - Vårt uppdrag handlar dels om att slussa in yngre i politiken, dels om att få de unga politikerna att stanna på sina uppdrag, säger Liene Ledaine, projektledare vid MUCF. Uppdraget till MUCF kommer från regeringen MUCF:s uppdrag Visa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram och sprider kunskap inom två huvudområden: ungdomspolitik och politiken för det civila samhället

MUCF

- MUCF arbetar för att ungdomsperspektivet ska utvecklas i andra myndigheters verksamheter och att vara ett stöd i kommunernas arbete med kunskapsbaserad ungdomspolitik. I Almedalen kommer vi sprida vår kunskap om unga och civilsamhälle med särskilt fokus på unga nyanlända,. MUCF försöker hitta digitala lösningar för flera planerade konferenser, workshops, projekt, internationella utbyten och andra möten. På mucf.se hittar du senaste nytt om hur coronaviruset påverkar vår verksamhet.. Några exempel på digitala lösningar hittills: 26 mars, nationell konferens om unga som varken arbetar eller studerar (uvas).). Drygt 200 personer deltog, 2 april. MUCF har därför fått i uppdrag att utbilda vuxna som möter unga nyanlända i hur de kan samtala om dessa viktiga frågor med utgångspunkt i sajten Youmo.se. Medverkande: Anna Westin och Malte Sundberg, sakkunniga, MUCF. Seminarier tisdag 4 juli. Öppna skolan! En tryggare skola för unga hbtq-personer 17.20-18.00, Barnrättstorget, S:t. Statskontorets analys visar att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag. Samtidigt är kontrollen i myndighetens bidragsgivning inte. Under 2019 fick MUCF i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningarna för att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer då MUCF i tidigare rapporter visat att en fjärdedel av unga hbtq.

MUCF gör nu allt vi kan för att stödja civilsamhällets organisationer och hjälpa till att skapa goda förutsättningar för dem att hantera problem som kan uppstå på grund av pandemin. MUCF har även uppdraget att arbeta med ungas etablering i samhället I maj fick vi regeringens uppdrag att tillsammans med flera andra aktörer utveckla ett nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar. Ett viktigt uppdrag eftersom det finns.. Statskontoret har fått i uppdrag från regeringen att genomföra en myndighetsanalys av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor(MUCF). Analysen ska bredda regeringens beslutsunderlag och ge förutsättningar för en förbättrad och utvecklad styrning av myndigheten uppdraget att kartlägga våldsbejakande extremistiska budskap via internet och sociala medier: lisa.kaati@foi.se Om ni kontaktar henne - skriv då att ni fått info via oss. Statsbidrag Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF): Statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin (sista ansökningsdag 15 mars) Vårt uppdrag. Rättighetscentrum Norrbotten är en antidiskrimineringsbyrå. MUCF är den största finansiären och verksamheten styrs därför till största delen av den statliga förordning som ligger till grund för finansieringen därifrån. Förordningen hittar du här

Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa - MUCF

MUCF är med under Almedalsveckan för att sprida kunskap och verka för ett öppet och inkluderande Sverige med goda levnadsvillkor för unga och för civilsamhället. Vi kommer att ha egna seminarier den 1, 3 och 4 juli och vi deltar också i flera arrangemang tillsammans med andra organisationer. Hela vårt utbud på Almedalen hittar du här Den 11 september intervjuades MUCF:s generaldirektör, Lena Nyberg i anslutning till Uppdrag Gransknings program Den sjuka stressen, om ökande psykisk ohälsa bland unga kvinnor. En utveckling som också kommer fram i MUCF:s attityd- och värderingsstudie bland unga 16-29 år Uppdrag fullföljd utbildning arbetar med studieavbrottsfrågan ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Det innebär att det krävs involvering av en rad sakområden, ett urval av både generella och individanpassade insatser och ett samarbete med olika professioner som tillsammans arbetar för att fler fullföljer sina studier

Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa

Föreningen Sveriges förenade muslimer måste betala tillbaka över en halv miljon kronor i statliga bidrag. Ett av skälen är att man anlitat föreläsare som uttalat sig nedsättande om kvinnor MUCF välkomnar satsning på barn- och ungdomsorganisationer - En klok förstärkning av deras viktiga arbete Tidigare idag presenterade regeringen en extra satsning på 50 miljoner kronor till barn- och ungdomsorganisationer, MUCF får uppdraget att fördela statsbidraget som organisationsbidrag Tillsammans med vår HR-generalist arbetar du med både strategiska och operativa HR-frågor. Att omlokalisera en arbetsplats där en stor del av medarbetare och chefer är nya i sina roller, är en gedigen uppgift. Hos oss finns generalister och specialister med olika bakgrund, roller och kompetenser. Vi förenas av vårt engagemang och vilja att göra nytta för Sveriges unga. Vårt uppdrag - med stöd av MUCF Agera driver projektet Samordning mot extremism med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Projektet syftar till att stärka Värmland i arbetet mot våldsbejakande extremism Träffa oss på årets Landsbygdsriksdag! MUCF är stolt över att vara med på årets Landsbygdsriksdag den 8-10 maj i Jönköping. På lördagens seminarium pratar vi om vad som skapar ett attraktivt lokalsamhälle.På söndagen tar vi ett internationellt perspektiv och sätter fokus på hur vi kan stärka ungas engagagemang i Europa.MUCF:s rapport Fokus 18 om ungas inkludering är dessutom.

Närmare om uppdraget MUCF ska förbereda överföringen av uppgiften att handlägga och fatta beslut om statsbidrag till organisationer, kommuner och landsting för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism till Brå den 1 januari 2020. MUCF ska samråda med Brå vid uppdragets genomförande. MUCF ska vi Myndighetens nya uppdrag innebär att MUCF ska sprida information till ideella organisationer och samverka med andra myndigheter, till exempel ifråga om kommunikation om statens generella stödinsatser med anledning av coronavirusets verkan på civilsamhället. MUCF kommer också att informera om frågor rörande bidragsregler, upjutna årsmöten, arbetsgivarfrågor, samt tillämpningen av.

Prinsessan Sofias oväntade jobbspurt! | Svensk Dam

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har fått i uppdrag av Regeringen att göra en tematisk analys av ungas sexuella och reproduktiva rättigheter i Sverige. Myndigheten ska beskriva situationen för unga generellt men också särskilt belysa specifika ungdomsgrupper (se uppdragsbeskrivningen, punkt 1.4 i bifogat regleringsbrev) MUCF som stöd Utöver att erbjuda enkäten Lupp har ett flertal skrifter tagits fram i syfte att ge stöd i det lokala arbetet med att integrera ett ungdomsperspektiv. Uppdrag öppen fritidsverksamhet Stöd till den öppna fritidsverksamheten - Fritiden viktig för unga - Fritidsaktiviteter kompensatorisk

MUCF ska fördela bidrag till civilsamhället: Viktigt

I uppdraget ingår bland annat att säkerställa att MUCF har de verktyg som krävs för att kunna tillämpa demokratikriteriet fullt ut samt att analysera rutiner vad gäller kvalitetssäkring. Upp till bevis för MUCF. En granskning från Statskontoret riktar skarp kritik mot MUCF:s rutiner kring utbetalningar av bidrag. Det bekräftar vad som framkom i Smedjans granskning av myndigheten, men problemet är större än så: det offentliga har skapat en bidragskultur som på sikt försvagar civilsamhället och skadar allmänhetens förtroende Romers engagemang i civilsamhället - nytt uppdrag för MUCF. Regeringen har gett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i uppdrag att genomföra insatser som ska bidra till att förbättra förutsättningarna för romers engagemang i det civila samhället och för romska organisationers inflytande i samhället 21. Ändrat uppdrag om att skyndsamt utöka antalet tester för covid-19. I regeringsbeslut 1:3 från den 30 mars 2020 (S2020/02681/FS) har Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag att skyndsamt ta fram en nationell strategi för att utöka provtagningen för covid-19. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2021

folkbildningsrådet, MUCF med flera. På nationell nivå visar enkätresultaten att SF är relativt nöjda med RF/SISU:s leverans av nuvarande uppdrag men att det finns aspekter i uppdragen som behövs tydliggöras Menar Anna Ekström allvar med det ger hon snarast ett utökat uppdrag till Statskontoret att faktiskt gå till botten med MUCF:s bidragsgivning. Lotta Edholm , oppositionsborgarråd och.

Uppdrag HBTQ MUCF

Myndigheten MUCF ska nu inleda en ny granskning av organisationen, men Aftonbladets artiklar har fått många att reagera på sociala medier. - Ta bort alla stöd till alla trossamfund SMEDJAN GRANSKAR MUCF DEL 4. MUCF har i år öronmärkt 14 miljoner kronor till projekt som motverkar rasism. Där ryms allt från radikal identitetspolitik till organisationer som förnekar problematik med hederskultur. Bland myndighetens andra bidragstagare finns dessutom en organisation som demonstrerar tillsammans med nazister. Myndighetens bidragsbeslut verkar minst sagt godtyckliga På uppdrag av regeringen har ungdomsstyrelsen (MUCF) haft i uppdrag att kartlägga det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp inom föreningslivet i Sverige. Frälsningsarmén har funnits med i processen Våga reagera och agera för barnens bäst

Välkommen till MUCF:s ansökningssyste

Tack vare ökade anslag har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf) granskat ansökningar för bidrag för 2020 extra noga. Det har lett att vissa föreningar får bakläxa och ibland nekats bidrag. Flera kritiker inom rörelsen menar att de inte har förvarnats om ändrade villkor Ung idag, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 10600 Hjälpte informationen på sidan dig? Ja Nej. Vad letade du efter? Skicka. Prenumerera på nyhetsbrevet. E-postadress Uppdrag Psykisk Hälsa utvecklar kunskap, metoder och verktyg tillsammans med kommuner och regioner för effektiva insatser inom området. Utöver skolor har vi bland annat samarbetat med: Liljevalchs, Stockholms stadsmuseum, Rädda barnen, MUCF, Regeringskansliet, Landskapslaget, Barnombudsmannen, Public Service-bolagen, Medelhavsmuseet, Män för jämställdhet, Ersta vändpunkten, Södermalms socialförvaltning, Punkt Medis, Föreningen film- och mediepedagogik samt stadsdelsförvaltningen i Skarpnäck och Spånga/Tensta 2020 fått i uppdrag att utveckla ett nationellt behörighetsprov för grundläggande behörighet och genomföra en försöksverksamhet. Myndigheten har erhållit 15 mnkr för 2020, MUCF som bättre motsvarar fördelningen av bidragsmedel mellan respektive myndighet Erfatenhetsutbyte mellan olika kvinnoorganisationer. Publicerades: februari 9, 2017. Trajosko Drom deltar i MUCF:s uppdrag om att förbättra förutsättningarna för romers engagemang i det civila samhället däribland i arbetet för romsk inkludering

Uppdrag till myndigheten MUCF att informera om hälsa och

Ung idag är ett webbaserat uppföljningssystem som visar statistik och information som gör det möjligt att följa hur ungas levnadsvillkor ser ut i Sverige BO:s uppdrag är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.. 2016 fick BO i uppdrag att öka kunskapen om barns upplevelser av våldsbejakande extremism och terrorism. Syftet med uppdraget var att kunna förebygga att barn far illa med utgångspunkt i barns upplevelser och erfarenheter MUCF bidrar med kunskap och analys kring utvecklingen av ungas levnadsvillkor i rapporten Redovisning uppdrag analys till regeringens ungdomspolitik. MUCF föreslår också insatser kring bland annat skolans demokratiuppdrag, bättre stöd för lokalt och regionalt arbete med ungas inflytande samt insatser som underlättar etablering för unga med funktionsnedsättning 1 Vårt uppdrag Bakgrund utbildningsinsatser från MUCF är större än vad vi har möjlighet att erbjuda. 9 (15) 5 Ekonomisk redovisning För att genomföra uppdraget om Insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer. Myndigheten för.

Uppdrag angående förstärkta informationsinsatser rörande

• MUCF fördelar bidrag så att andra kan genomföra bra verksamhet. Statsbidrag till hbtq-organisationer fördelas på uppdrag av regeringen. • Bidragets storlek beror på hur mycket pengar som finns att dela ut och hur många som söker. 2016 delades omkring 9,3 miljoner kronor ut i bidrag till 7 hbtq-organisationer Adress Arbetsgivarverket, Mäster Samuelsgatan 60, 9 tr, 111 21 Stockholm Besöksadress Mäster Samuelsgatan 60 Närmaste tunnelbana T-Centralen Öppettider Måndag-fredag 8-17, lunchstängt 11.30-12.30 Telefon 08-700 13 0

Uppdrag till MUCF Skriftlig fråga 2016/17:1167 Andreas

För första gången sedan 2013 genomför MUCF, på uppdrag av regeringen, en omfattande attityd- och värderingsstudie. Studien bygger på en enkät som 9 000 svenska invånare i åldern 16-74 år fått möjlighet att svara på. Frågorna rör attityder inom områdena demokrati,. Vårt uppdrag. Två huvudsakliga politikområden •MUCF, Kulturdepartementet Barnrätten •En del av de mänskliga rättigheterna •Ålder upp till 18 år •FN:s konvention för barnets rättigheter (54 artiklar) - Artikel 2: Alla barn - Artikel 3: Beslut tas till barnets bäst Omlokaliseringen av MUCF. Interpellation 2017/18:443 av Cecilia Magnusson (M) Interpellation 2017/18:443 Omlokaliseringen av MUCF av Cecilia Magnusson M till Statsrådet Anna Ekström S I augusti förra året deklarerade regeringen att man avser att flytta Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCFEnligt uppdraget ska omlokaliseringen vara avslutad senast den 1 februari 2019 mucf Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vårt första uppdrag var att formge och producera rapporten Flyktingmottagandet - det civila samhällets roll och villkor med önskemål om uppfräschning av befintlig form Analysen visar att MUCF i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag, men att kontrollen i myndighetens bidragsgivning inte är tillräcklig för att förhindra ett felaktigt utnyttjande av bidragen. MUCF fördelar årligen ut ungefär 350 miljoner kronor i statsbidrag till omkring 400 organisationer

Regleringsbrev 2017 Myndighet Myndigheten för ungdoms- och

ungdomspolitik och MUCF har i uppdrag att bidra till arbetet. Linus Wellander, utvecklingsledare MUCF berättar därefter mer om h ur MUCF jobbar med ungdomsperspektivet och förmedlar kunskap om hur myndigheter kan arbeta med det. För statliga tjänstemän finns det viss baskunskap om barnrätt oc Normkreativ workshop i Vilnius, för MUCF 17 september 2015 Hyvää , Normkreativ kommunikation Aprendi , Erasmus+ Youth , EU , Europa , Maria Niemi , MUCF , normkreativ , Vilnius Maria Niemi Hyvääs Maria Niemi har fått uppdraget av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att hålla en workshop i normkreativ kommunikation för kommunikatörer på informationskontor runt om i.

Europa Direkt Sydskåne - Sida 2 av 12HBTQ-perspektiv på förebyggande arbete i föreningslivet | MUCF
 • Intrusive thoughts.
 • Byta glödstift passat tdi.
 • Pulled oumph burgare.
 • Tinder name puns.
 • Vad jag kan tillföra företaget.
 • Brf agnes fruängen.
 • Fotobok tips.
 • Animism.
 • Windows screensavers.
 • Gta 5 banküberfall offline.
 • Dödsstraff argument text.
 • Nike free run dam rosa.
 • Måste man raka benen.
 • Brooklyn rotten tomatoes.
 • Schweizisk alpost.
 • Niob.
 • Redd amd.
 • Rox scs telefonnummer.
 • Kärleken är chords piano.
 • Motown soul.
 • Investera i fastigheter böcker.
 • Arsenal liverpool stream.
 • Partiell integration matte 5.
 • This summer sigrid.
 • 2018 scottish open.
 • Nordwest 37.
 • Sky hotel apartments stockholm adress.
 • Japanska vaktlar fakta.
 • Dogewo dortmund garagen.
 • Ryanair rabattkod.
 • Ascii to text.
 • Vietnam text.
 • 3 försäkringsvillkor.
 • Vad händer om man håller sig för länge.
 • Schenströmska herrgården julbord.
 • Salviablad köpa.
 • Godkända frankerings leverantörer.
 • Mammagäng crossboss.
 • Fjällkarta sälen.
 • Atahualpa.
 • Albanien huvudstad.