Home

Avfall i sverige 2014 naturvårdsverket

Avfall i Sverige 2014 ges ut av Naturvårdsverket och beskriver hur stora avfallsmängder som år 2014 uppkom i olika sektorer och hur avfallet behandlades. Den bygger på avfallsstatistik som rapporterades i juni 2016 i enlighet med Avfalls-statistikförordningen (2150/2002/EC) Sedan år 2014 har gruvavfallet minskat något i Sverige och låg år 2016 på 104 miljoner ton, vilket utgör 75 procent av allt uppkommet avfall i landet. Övriga industrier och verksamheter genererade 30,7 miljoner ton avfall och hushållssektorn 4,5 miljoner ton avfall under 2016 Avfall i Sverige 2014 Avfall i Sverige 2014. PDF: Hela publikationen (7495kb) Serie: MISAM - Miljö Språk: Svenska ISBN: 978-91-620-6727-4 Statistikansvarig: Naturvårdsverket Producent: Naturvårdsverket Sveriges officiella statistik: Ja Publicerad: 2016-07-06 Förfrågningar: Louise Sörme. 010-479 47 92. louise.sorme@scb.se. Ida Adolfsson Avfall Naturvårdsverket arbetar för att förebygga avfall. Förutom att ta fram regler och vägledning inom avfallsområdet ska Naturvårdsverket bevaka att avfallshanteringen är miljömässigt godtagbar, effektiv för samhället och enkel för konsumenterna Under 2014 deponerades totalt 430 000 ton farligt avfall. Detta utgjordes till största delen av förorenad jord. Samma år deponerades 3,3 miljoner ton icke-farligt avfall, avfall från gruvindustrin ej inberäknad. År 2016 deponerades 4,9 miljoner ton avfall i Sverige, varav 627 000 ton farligt avfall

Under 2018 uppkom cirka 1,3 miljoner ton matavfall i Sverige. Det motsvarar 133 kilogram per person, varav 95 kilogram uppstår i hushållen, och omfattar både separat utsorterat matavfall samt matavfall som slängs tillsammans med annat avfall i restavfa.. Avfall i Sverige 2018 ges ut av Naturvårdsverket och beskriver hur stora avfallsmängder som år 2018 uppkom i olika sektorer och hur avfallet behandlades. Den bygger på avfallsstatistik som rapporterades i juni 2020 i enlighet med Avfallsstatistikförordningen (2150/2002/EC) För Avfall Sverige och kommunerna är att förebygga avfall en prioriterad fråga, det visar inte minst vår vision Det finns inget avfall, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige. Som en del i Europa minskar avfallet kommer Avfall Sverige, tillsammans med Naturvårdsverket, lyfta frågan om osynligt avfall i en.

En studie från 2016 som SMED (Svenska MiljöEmssionsData) har utfört på uppdrag av Naturvårdsverket visar att svenskar årligen slänger över 7,5 kilogram textilier per person i det osorterade hushållsavfallet som går till förbränning. Det motsvarar över hälften av det nya textilier som vi i Sverige konsumerar varje år Rapporten Avfall i Sverige 2016 sammanfattar, förklarar och diskuterar avfallsstatistiken för rapporteringsåret 2016. Tidigare avfallsstatistik finns tillgänglig i rapportserien Avfall i Sverige som kan laddas ner från Naturvårdsverkets hemsida.1 Avfallsstatistiken finns också sökbar i SCB:s statistikdatabas.

Utsläpp av växthusgaser från avfallssektorn har halverats sedan år 1990 och trenden är totalt sett minskande Avfall i Sverige 2010. Rapport. En sammanställning över de stora avfallsflödena i landet. ISBN: 978-91-620-6520-1 Totalt uppkom 2,4 miljoner ton farligt avfall år 2016 varav 0,4 miljoner ton kom från hushållen. De största mängderna farliga avfall består av jordmassor, kemiskt avfall, uttjänta fordon, träavfall, mineralavfall från avfallsbehandling, kasserad utrustning, oljeavfall och blandat bygg- och rivningsavfall (Avfall i Sverige 2014, rapport 6272) Naturvårdsverket har ett bemyndigande att meddela föreskrifter och kan införa lättnader som innebär att kraven blir rimliga för dessa transporter. Kommunernas rapportering om kommunalt avfall. Enligt avfallsförordningen ska kommunerna varje år rapportera till Naturvårdsverket om vikten på det kommunala avfall som har samlats in i.

Avfall i Sverige 2014 - Naturvårdsverket

Producentansvar för elutrustning har funnits i Sverige sedan 2001. Naturvårdsverket har tillsynsuppdrag genom 24§ Miljötillsynsförordningen (2011:13) och ansvarar därmed för att se till att lagstiftningen för producentansvaret följs nationellt. I oktober 2014 trädde en förordning om producentansvar för elutrustning i kraft Skrotbilar och bildelar utgör merparten av de illegala transporterna av avfall som stoppats. De flesta stoppas på väg ut ur landet. Illegala gränsöverskridande transporter av avfall, uppdelat på avfallsslag - Naturvårdsverket Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är Det finns inget avfall Under år 2012 genererade hushåll och företag i Sverige totalt 156 miljoner ton avfall inklusive de 4 miljoner ton avfall som uppstått i samband med avfallsbehandling. Naturvårdsverket Hoppa till sidans huvudinnehåll Hoppa till sidans undermeny. Slutbehandling av avfall i Sverige 2014 och 2018. exklusive gruvavfall endast är återförsäljare i Sverige, det vill säga inte tillverkar eller för in batterier själv, eller; endast är distributör (och inte importerar). Producentens ansvar. En batteriproducent ska: ta hand om batterier som blir avfall genom att se till att det finns ett eller flera lämpliga insamlingssystem för batterier

Fakta om avfall - Naturvårdsverket

Sett till den totala mängden uppkommet avfall i Sverige så har avfallet minskat från 2014 till 2016, från att tidigare ha ökat vid varje uppföljningstillfälle från 2010. När muddermassor och annat mineralavfall räknas bort från det uppkomna avfallet så har avfallet dock ökat sedan 2010 Aktuell avfallsstatistik Avfall Sverige tar varje år fram nationell statistik över hushållsavfall i Sverige. Uppgifterna hämtas från vårt statistiksystem Avfall Web, där kommuner, kommunala bolag och avfallsanläggningar rapporterar in uppgifter om avfallshantering och mängder Avfall i Sverige 2014: Rapport 2016-07-06: Visa äldre rapporter (12) Gruvnäringen räknas som en av Sveriges basnäringar och är den näringsgren som genererar den största mängden avfall i Sverige. Om man lägger ihop alla andra avfallstyper så är gruvavfallet fortfarande störst. Naturvårdsverket (prel. uppgifter för år 2018 Naturvårdsverket konstaterar att det är sannolikt att Sverige redan uppnår återvinningsmålet under förutsättning att delar av flödena av anläggningsavfall och asfalt, som idag inte tillgodoräknas, kan räknas med i uppfölj På uppdrag av Naturvårdsverket tar SMED vartannat år fram statistik över uppkommet och behandlat avfall i Sverige. Statistiken rapporteras till EU, och används även av Naturvårdsverket för att följa upp nationella miljömål som berör avfall. Vid undersökningarna hittills har behandlade mängde

Sverige. En plockanalys innebär att insamlat avfall sorteras och protokollförs över vilka material avfallet innehåller. 391 plockanalyser utförda i svenska kommuner 2012 - 2014 användes för att beräkna genomsnittliga andelar textilier och skor i restavfallet samt totala mängder för Sverige Naturvårdsverket har i samband med rapporteringen enligt EU:s avfallsstatistikförordning (No 2150/2002) ställt samman uppgifter om uppkommet och behandlat avfall i Sverige (Naturvårdsverket Rapport 5868). Allt uppkommet avfall redovisas i 48 olika avfallsslag och 20 olika sektorer, varav hushåll är en Naturvårdsverket ska utreda och föreslå hur förpackningar som medföljer förpackade varor som förs in till Sverige av privatpersoner (införsel som inte utförs yrkesmässigt) bör hanteras när de blir avfall i relation till förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar 60 § Naturvårdsverket får på eget initiativ ompröva ett tillstånd enligt 38 §, om det behövs för att insamlingssystemet ska uppfylla kraven i 39 §. 61 § Naturvårdsverket får återkalla ett tillstånd enligt 38 §, om insamlingssystemet inte uppfyller kraven i denna förordning

Avfall i Sverige 2014 - Statistiska Centralbyrå

Avfall Sverige avstyrker Naturvårdsverkets förslag att revidera definitionen av producent i förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar. Avfall Sverige anser att förändrade producentdefinitioner kräver mer utredning och konsekvensanalys och det är därför också svårt att överblicka konsekvenserna av e På sopor.nu finns information om hur man sorterar sitt avfall och varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan. Avfallsportalen sopor.nu är ett samarbetsprojekt mellan - Naturvårdsverket - El-Kretsen - Recipo - Förpacknings- och Tidningsinsamlingen - Avfall Sverige - TM

Rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverket Avfall Sverige m.fl.) (Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, 15 § och 45 §). Nyttja tjänsten Avlämnarintyg för att bli anvisad en mottagare, eller sök själv upp en godkänd,. 70 a § Om elutrustning som avses i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning är avsedd att transporteras ut från Sverige och kan antas vara avfall med hänsyn till att den är begagnad, dess skick, hur väl den fungerar, hur den är lastad eller förpackad eller andra omständigheter, ska utrustningen anses vara avfall Den 1 augusti 2020 trädde den nya lagen om anteckningsskyldighet för farligt avfall ikraft och utökad anteckningsskyldighet gäller. Från och med den 1 november ska alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya digitala avfallsregistret hos.

71 § Naturvårdsverket ska rapportera till Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 16 i direktiv 2012/19/EU. Förordning (2020:703). 72 § Naturvårdsverket ska fullgöra de skyldigheter i fråga om samarbete och utbyte av information som följer av artikel 18 i direktiv 2012/19/EU. Återkallelse av tillstån I Sverige är genomsnittet 473 kg avfall per person/år jämfört med 487 kg avfall per person/år i Europa. Det går däremot att göra mer och framför allt går det att minska mängden avfall. Jämfört med 2014 har det skett en årlig ökning på 10 kg avfall per person. Majoriteten utgörs av matavfall

Vi kan bli ert ombud i rapporteringen av det farliga avfallet De regler som börjar gälla den 1 november skiljer sig från tidigare regelverk genom att företag och verksamheter nu måste rapportera in uppgifter om sitt farliga avfall till ett digitalt avfallsregister hos Naturvårdsverket Avfall, förpackningar Lyssna. Avfall, förpackningar. Nästa publicering: Ingen planerad. Förpackningsstatistiken redovisar återvinningsgraden för förpackningar som uppkommer i Sverige varje år. Naturvårdsverket. E-post avfallsstatistik@naturvardsverket.se. Telefon 010 479 41 38 E-post filippa.egner@scb.se. Etiketter Utsläpp i siffror Sök i utsläppsregistret; Sök i karta; Sök utsläpp till luf

Avfall - Naturvårdsverket

Adress: Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Telefon: 010-698 10 00. butiken så önskar. Avfall Sverige anser därför att konsekvenserna av förslaget bör utredas i denna del. 3.!Generella kommentarer - Naturvårdsverkets rapport Avfall Sverige välkomnar Naturvårdsverkets förslag om att, som metod för att minska förbrukningen av tunna plastbärkassar till 40 stycken per person och år senast 2025 Avfall Sverige och Naturvårdsverket initierade projektet och ingick i projektgruppen. IVL Svenska Miljöinstitutet ledde projektet och kartlade ett stort antal exempel på förebyggande av avfall, från vilka projektgruppen valde ut de exempel som presenteras

Deponering av avfall i Sverige - Naturvårdsverket

 1. 79 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om 1. vilka ytterligare uppgifter som ska lämnas enligt 62, 68 och 73 §§, 2. skyldighet att lämna sådana uppgifter om avfall, avfallshantering och avfallsförebyggande åtgärder, som behövs för att uppfylla skyldigheter enligt direktiv 94/62/EG och direktiv 2008/98/EG
 2. Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att verksamheter ska rapportera uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Från och med den 1 november ska verksamheterna börja rapportera
 3. Naturvårdsverket ska slutredovisa genomförda insatser inom regional tillväxt inom ramen för sin långsiktiga strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2014-2020 (N2014/2501/RT). Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket
 4. Naturvårdsverkets handbok 20010:1, Återvinning av avfall för anläggningsändamål, ligger till grund för vårt arbete. OBS! Texterna är inte uppdaterade efter ändringarna i miljöprövningsförordningen december 2016 (90:130 och 90:140 är nu 90:131 och 90:141). Däremot är flödesschemat justerat

Avfall Sverige. I Naturvårdsverkets rapportserie Avfall i Sverige, som används för att följa (Naturvårdsverket 2014). Trots detta anses man kunna utläsa att svensk avfalls-hantering har en trend uppåt i avfallshierarkin, och att den kanske största utmaningen är at Naturvårdsverket utvecklar just nu en digital lösning för ett Mer information hittar ni på Naturvårdsverkets hemsida under Miljöarbete i Samhället / Miljöarbete i Sverige / Miljöarbete områdesvis / Avfall / Rapportera farligt avfall. Under Frågor och svar finns även e

ÅI-Nytt oktober

Avfall i nytt fokus 2014: Producentansvar för textilåtervinning i hetluften Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur ett insamlingssystem för textilier skulle kunna se ut. Naturvårdsverket ska också ta fram riktlinjer över hur producenterna kan ta ett större ansvar för avfallet I Sverige är det Naturvårdsverket som är ansvarig myndighet. De tillsammans med de andra inblandade ländernas myndigheter, godkänner eller nekar till avfallstransporter över gränserna. När du vet i vilken bilaga ditt avfall finns så beror reglerna också på till vilket land du ska skicka avfallet och vad som kommer att hända med avfallet i mottagarlandet Ohlssons hjälper dig med rapportering av din verksamhets farliga avfall enligt gällande regler och lagar. Från och med den 1 november 2020 ökar kraven på rapportering och spårbarhet av farligt avfall. Nya krav från EU och Naturvårdsverket innebär att uppgifter om just farligt avfall ska samlas i ett nationellt elektroniskt register Avfall Sverige Följ Avfall Sverige Naturvårdsverkets handbok i konflikt med miljömål Weine Wiqvist, Avfall Sverige. Telefon 040-35 66 05, 070-893 15 99 Anna Land,.

Nya siffror visar att 142 miljoner ton avfall uppstod i Sverige 2016. Det mesta kom från gruvindustrin, därefter följde byggbranschen och hushållen. Om gruvavfallet räknas bort uppkom 31,9 miljoner ton avfall, en ökning med nära tretton procent sedan 2014. Sverige klarade inte heller att nå alla mål inom området. Det visar en studie genomförd på uppdrag av Naturvårdsverket Naturvårdsverket kände till att Boliden transporterade farligt avfall till Chile för upparbetning 1984-85 Plastal Sverige AB. Anläggningsinformation; Verksamhet enligt PRTR 9.(c) Anläggningar för ytbehandling av material, föremål eller produkter med organiska lösningsmedel, i synnerhet för appretering, tryckning Adress: Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Telefon:.

Matavfallsmängder i Sverige - Naturvårdsverket

De avfallsmängder som KI:s studie utgår från är Naturvårdsverkets avfallsstatistik för år 2014 (Avfall i Sverige 2014, Statistikdatabasen på SCB). En viktig utgångspunkt i EMEC är Långtidsutredningens referensscenario (SOU 2015:106), där det förutspås bl.a. att BNP kommer att öka med Ökad användning av second hand-kläder i Sverige ons, jun 25, 2014 11:39 CET. Andelen insamlade textilier som såldes i Sverige på second hand-marknaden ökade med 16 procent mellan 2011 och 2013. Under samma period minskade konsumtionen av nya textilier med 9 procent. Detta framkommer i en ny studie från Naturvårdsverket som publiceras idag Sedan alliansregeringen avskaffade avfallsförbränningsskatten har importen av avfall till Sverige ökat. Enligt Naturvårdsverkets statistik mer än fördubblades importen av avfall till Sverige mellan åren 2009 och 2013, och ökningen fortsätter. I första hand kommer avfallet från Norge och Storbritannien Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. De gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Avfall Sveriges vision är Det finns inget avfall

och import av avfall till och från Sverige. Dokumentet omfattar alla avfalls-flöden förutom radioaktivt avfall, som beskrivs i Strålsäkerhetsmyndighetens Plan för omhändertagande och hantering av radioaktivt avfall.5 Gruv-industrins avfallsmängder och behandling av dessa beskrivs övergripande Sverige behöver ha bättre uppsikt över sitt farliga avfall. Naturvårdsverket har därför fått i uppdrag att ta fram ett nytt digitalt system för bättre spårbarhet och avfallsstatistik, RIA. Från och med den 1 november 2020 ska verksamheter som producerar, transporterar och behandlar farligt avfall rapportera in detta till ett nationellt digitalt avfallsregister

Avfall i Sverige 2018 - Naturvårdsverket

Avfall från byggsektorn • År 2010 genererade byggsektorn 9,4 miljoner ton avfall varav 8,4 miljoner ton icke-farligt och ca 600 000 ton farligt avfall. (Källa: Naturvårdsverket rapport (2012) Avfall i Sverige 2010, Rapport nr 6520 Naturvårdsverket och miljö- och hälsoskyddsnämnden har förståelse för att det kommer att ta ett tag innan alla företag har hunnit komma in i det nya systemet med registrering. Först den 1 januari 2022 kommer det att vara en miljösanktionsavgift kopplad till för sen registrering av sitt farliga avfall, säger Kaisa Sandstedt, enhetschef på miljö- och hälsoskyddskontoret

Staffan Asplind har varit kontaktperson på Naturvårdsverket. Till projektet har funnits en referensgrupp. Referensgruppen utgjordes av: Ylva Bjurström, Länsstyrelsen i Stockholms län Christian Blomster, Sveriges Intresseförening för Luftlaboratorier (SIL) Felicia Dobos, Malmö kommun Inge Johansson, Avfall Sverige För att Sverige ska ha bättre uppsikt över sitt farliga avfall ställs det från och med 1 november 2020 krav på att avfallet ska rapporteras in till avfallsregistret via naturvårdsverket. Kravet gäller alla verksamheter där farligt avfall uppstår. Eftersom till exempel glödlampor, lysrör och batterier räknas som farligt avfall är det väldigt många verksamheter som berörs

Grafik: Så mycket sopor alstrar du - Nyheter (EkotHär kommer en rubrikMatavfallsmängder i Sverige - NaturvårdsverketStatistik - Svensk konsumtion och produktion av mjölk ochAntal besökare i naturum - Naturvårdsverket
 • Esoft fotograf.
 • Mercedes c klass kombi 2017 test.
 • Kylie jenner instagram.
 • Citronträd temperatur.
 • Jeep grand cherokee test 2015.
 • Wet smear candida.
 • Shopcorn omdöme.
 • Ssd 256gb.
 • Psykolog norrtälje.
 • Världens största ek.
 • Cervitol novum.
 • Fifty shades of grey 3.
 • Sandaletter låg klack.
 • Rf periodic table.
 • Förklara ordet ekosystem.
 • Mybonus sweden.
 • Hagforsort.
 • Vovvebloggen.
 • Schlüter traktor gebraucht kaufen.
 • India ink sverige.
 • Frimärken värdering göteborg.
 • 1800 tals herrkläder.
 • Kindle e books amazon.
 • Zodiac 340 cipher solved.
 • Fint minne korsord.
 • Vad menas med viral på spotify.
 • Tjej dryck i eritrea.
 • Förklara ordet ekosystem.
 • Biome.
 • Havstrut.
 • Systemkunskaper.
 • Går över ända korsord.
 • Vad är pop.
 • Kai greene.
 • Prisvärda hus.
 • En morgondröm analys.
 • Original churros.
 • Rensa inkorg gmail.
 • Det är något helt annat webbkryss.
 • Katten musen tiotusen geometri.
 • Sportson farsta.