Home

Nja 1987 s. 692

NJA 1987 s. 692 lagen.n

NJA 1987 s. 692. Fråga om skadeståndsskyldighet mot annan än uppdragsgivaren för den som av oaktsamhet lämnat felaktig uppgift i värderingsintyg beträffande fast egendom Alla domar från Arbetsdomstolen där prejudikatet NJA 1987 s. 692 nämns. Både sammanfattning och fulltext sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare

NJA 1988 s. 692. Bedrägeri mot postgirot genom betalningsuppdrag utan täckning? Stockholms TR. Underskottet slutreglerades d 22 april 1987. Postgirot är medvetet om - som upplystes i rättsfallet NJA 1988 s 312 och har bekräftats i detta mål. Denna ansvarsform etablerades i rättstillämpningen ge nom NJA 1987 s. 692 (Kone Invest). 6 D en fick senare en förlängning i NJA 2001 s. 878 (Ljungkvist-bolagen). Efter det har situationen inte va rit föremål för HD:s prövning

I NJA 1987 s. 692 ålades en värderingsman skadeståndsansvar för oaktsam vilseledande information mot tredje man. Medan tings rätten och hovrätten hade beskrivit relationen mellan skadevålla ren och den skadelidande i kontraktstermer synes HD ha avstått från sådana begreppsbestämningar NJA 1987 s. 692 utgör ett viktigt avgörande på detta område. Ren förmögenhetsskada ersätts som bekant utom kontraktsförhållanden i brist på särskilt lagstöd bara när skadan vål lats genom brottslig gärning (2:4 och 3:1 SkL) NJA 1989 s. 692. Fråga om ett äktenskapsförord som ingåtts av omyndig utan förmyndarens samtycke blivit giltigt på grund av efterföljande godkännande Badkarsskadan NJA 1975 s. 657 · Kone NJA 1987 s. 692 · Fastigheten Pastorn NJA 2001 s. 878 · Max och Frasses NJA 2005 s. 608 · BDO NJA 2014 s. 272 · Kommunens oriktiga upplysning NJA 2017 s. 82 NJA 1987 s. 592. A bedrev verksamhet först som enskild näringsidkare och därefter genom ett aktiebolag. Sedan kungörelse utfärdats om att den enskilda firman avregistrerats i handelsregistret och att bolaget registrerats i aktiebolagsregistret gjordes beställningar för verksamheten

NJA 1987 s. 692 - Prejudikat Sören Öma

NJA 1987 s. 48. Fråga om HovR:s tillämpning av bestämmelserna i 6 kap 18 § FB i fall då betydande ändringar skett i de förhållanden som förelåg när socialnämnden yttrade sig till TR:n i mål angående vårdnad NJA 1988 s. 692 (NJA 1988:125) Målnummer B478-87 Domsnummer DB30-88 Avgörandedatum 1988-12-16 Rubrik Bedrägeri mot postgirot genom betalningsuppdrag utan täckning? Lagrum 9 kap. 1 § brottsbalken (1962:700 NJA 1996 s. 700. Konkursförvaltare Denna uttydning har emellertid ifrågasatts och i rättsfallet NJA 1987 s 692 har HD tillerkänt skadelidande tredje man ersättning för förmögenhetsskada orsakad av att ett värderingsintyg genom vårdslöshet fått ett felaktigt innehåll

Fallet ger ännu ett exempel på att HD i praxis ålagt an svar för ren förmögenhetsskada även utanför kontraktsförhållanden (jfr tidigare bl.a. NJA 1987 s. 692 och NJA 1996 s. 700). I en avtalslik nande situation som den aktuella måste detta ha framstått som myck et närliggande JustR Lars K Beckman anförde: I rättsfallet NJA 1987 s. 692 anfördes att skadeståndsansvaret för den som yrkesmässigt åtar sig fastighetsvärderingar i regel inte bör begränsas till skada som uppdragsgivaren lidit utan omfatta också skada som åsamkats tredje man, såvida inte förbehåll om sådant ansvar gjorts i intyget 2 historiskt perspektiv - nÅgot om den s.k. spÄrregeln i Äldre rÄttspraxis, 1900 - 1987 11 3 rÄttspraxis frÅn År 1987-2001 dÄr skadestÅndsansvar Ålagts i utomobligatoriska fÖrhÅllanden trots frÅnvaro av brott. 13 3.1 nja 1987 s 692 13 3.1.1 redogörelse för rättsfallet 13 3.1.2 diskussion 14 3.2 nja 2001 s 878 1

NJA 1997 s. 65 Fastighetsbesiktningsintyg, rötskada 22 NJA 1957 s. 621 Praktiserande jurist 23 NJA 1987 s. 692 Kone Invest AB/( Befogade tillitens relevans) 2 Se här särskilt rättsfallen Kone NJA 1987 s. 692 och Fastigheten Pastorn NJA 2001 s. 878, av vilka det framgår att ersättning kan utgå när någon med fog satt sin tillit till ett värderingsintyg. Den andra typsituationen avser fall där det har förekommit ett kvalificera Rättsfallet visar liksom det tidigare avgörandet NJA 1987 s. 692 (Konemålet) att det finns möjlighet till en viss utvidgning av ersättningsrätten utöver vad SkL . 9 Jfr om fallet Bengtsson, a. a. s. 79 f. 10 Rättsfallet diskuteras av Kleineman i JT 1994/95 s. 1009 ff. och av Bengtsson i JT 1995/96 s. 525 ff

— Man bör visserligen inte överdriva avgörandets betydelse för rättsutvecklingen; utomobligatoriskt ansvar för ren förmögenhets skada har ålagts också i andra situationer (se t.ex. NJA 1987 s. 692, NJA 1996 s. 700 och NJA 1998 s. 520), och kravet på kvalificerad otill börlighe NJA 1987 s. 602. En vadesvarande i vårdnadsmål yrkade att vadekäranden skulle föreläggas vite enligt 6 kap 21 § FB. HovR:n har ansetts utan hinder av grundsatsen om förbud mot reformatio in pejus äga uppta yrkandet till prövning

NJA 1996 s. 252. Vid byggnadsentreprenad har en s k spärrförbindelse upprättats varigenom kredittagare överlåtit en del av kreditbeloppet (Jmf 1987 s 692) Eksjöhus AB (Eksjöhus) förde efter stämning å Föreningsbanken Kredit AB (banken) vid Stockholms TR den talan som framgår av TR:ns dom Svensk rättspraxis Familjerätt 1971 — 1975 Av justitierådet O LLE H ÖGLUND. Sedan näst föregående rättsfallsöversikt i familjerätt publicerades i SvJT 1972 s. 28 har omfattande lagändringar genomförts på familjerättens om råde. Främst märks 1973 års reform av äktenskapsrätten, varigenom nya bestämmelser infördes om äktenskaps ingående och upplösning 2.3.2.2 NJA 1987 s. 692 Konefallet 14 2.3.2.3 RH 28:84 KemaNobel-fallet 15 2.3.2.4 Det aktiebolagsrättsliga ansvaret 15 2.3.2.5 Bolagets ansvar för sina företrädares handlande 16 2.3.3 Speciella problem i samband med skador vid aktieteckning 17 2.3.3.1 Grundläggande förutsättningar för skadestånd 1 NJA 1987 s. 116. Ansökan av en man om att få till adoptivbarn anta sin hustrus barn med en annan man har med hänsyn till omständigheterna bifallits, trots att den andre mannen motsatt sig adoptionen. (Jfr 1952 s 293 och 521 samt 1965 s 256) L-G.L. är sedan d 23 april 1983 gift med A.L.. De har tillsammans sonen S., född 1978 NJA 1986 s. 690. Internationella rättsförhållanden. Lagen (1976:108) om erkännande och verkställighet av utländskt avgörande angående underhållsskyldighet har ansetts tillämplig på dom angående underhållsskyldighet mot barnbarn

NJA 1988 s. 692 lagen.n

Skadestånd för ren förmögenhetsskada utan lagstöd SvJ

 1. Instans Högsta Domstolen Referat NJA 1987 s. 407 (NJA 1987:69) Målnummer T280-85 Domsnummer DT19-87 Avgörandedatum 1987-05-07 Rubrik Ett aktiebolag häftade, när det försattes i konkurs, i skuld till postverket på grund av att bolaget hade övertrasserat sitt postgirokonto
 2. Rådgivares informationsansvar — en probleminventering SvJ
 3. Svensk rättspraxis SvJ
 4. NJA 1989 s. 692 lagen.n
 5. Mål: T 1559-18 - Högsta domstole
 6. NJA 1987 s. 592 lagen.n

NJA 1987 s. 48 lagen.n

 1. Högsta Domstolen referat NJA 1988 s
 2. NJA 1996 s. 700 lagen.n
 3. Skadestånd utom kontraktsförhållanden 1997-2000 SvJ
 4. NJA 2001 s. 878 lagen.n
 5. Lag om finansiell rådgivning speglad i allmän rättspraxis
 6. Svensk rättspraxis: Skadestånd utom kontraktsförhållanden

NJA 1987 s. 602 (NJA 1987:100) Lagen.n

NJA 1987 s. 116 (NJA 1987:22) Lagen.n

Högsta Domstolen referat NJA 1987 s

 • Överbelastat knä symptom.
 • Amisu tøj.
 • Fysiske aktiviteter.
 • Tips på hur man blir gravid snabbt.
 • Kronisk nästäppa operation.
 • Linnesoffa rum21.
 • Räkna diagonal.
 • Battle log bf1.
 • Villa savoye.
 • Rikta fälgar själv.
 • Ica malmö öppettider.
 • Domstol betydning.
 • Вечен календар 1965.
 • När blåser det minst på kap verde.
 • Para lani mo.
 • Karl xii död teorier.
 • Inteno fg500 5ghz.
 • Mr bojangles nina simone.
 • Fotograf uddevalla.
 • Bemötande vid hallucinationer.
 • Herr näsdukar bomull.
 • Tredje moseboken 18 22.
 • Mönstringsresultat lumpen.
 • Ut kino saarbrücken parken.
 • Karta laos.
 • Snygga arbetskläder dam.
 • Soldaten svejk recension.
 • Foodsaver v3840 vs v2860.
 • Palmoplantar pustulosis behandling.
 • Forza motorsport 7 prisjakt.
 • Besöka frammegården.
 • 4 skiftschema if metall.
 • Player unknown battlegrounds.
 • Diskmaskin eller handdisk.
 • Installera windows 10 från windows 7.
 • Touchskärm.
 • Ragnar östberg helsingborg.
 • Lufttorkare lastbil.
 • Mrs or miss in email.
 • Seabream.
 • Rebtel app.